Poistenie

CK Optima Tour má prostredníctvom svojho zriaďovateľa Moment Group, s r.o., Esterházyovcov 1618, 92401 Galanta, uzatvorenú mandátnu zmluvu č. 20-711-651 s Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, zo dňa 31.04.2018, v zmysle ktorej je oprávnená v jej mene uzatvárať komplexné cestovné poistenia s účastníkmi svojich zahraničných zájazdov.

Poistenie účastníkov zahraničného zájazdu je povinné! Voľba poisťovne je dobrovoľná.

 

ROZSAH POISTENIA A VÝŠKA POISTNÉHO KRYTIA pre poistenie účastníkov zahraničného zájazdu v poisťovni UNION, a.s. 

Riziko

Rozsah

Poistná suma

poistenie liečebných nákladov v zahraničí a) ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti
b) prevoz telesných pozostatkov
c) kúpa alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok
d) ošetrenie jedného zuba spolu za všetky zuby

250.000,00 €

7.000,00 €

100,00 €
100,00 €
max. 300,00 €

asistenčná služba 24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí bez limitu
poistenie batožimy poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí 700,00 €
max. 350,00 €/1 vec
spoluúčasť 15.00 €
oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou nákup náhradných odevov a toaletných potrieb do 24 hod - 100.00 €
do 48 hod - 300,00 €
strata dokladov náklady na zaobstaranie náhradných dokladov 350,00 €
poistenie zodpovednosti za škody a) škody na zdraví
b) škody na majetku
c) náklady na advokáta
d) náklady kaucie
spolu za c) a d)
100.000,00 €
35.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
max. 5.000,00 €
úrazové poistenie trvalé následky úrazu
smrť úrazom
7.000,00 €
3.500,00 €
poistenie storna zájazdu - choroba, úraz, živelná udalosť, tresný čin
- úmrtie poisteného, úmrtie blízkej osoby
80% stornopoplatku
100% stornopoplatku
typ A3 - max. 1.000,00 €/1 osoba,
spolu najviac 3.000,00 €
typ A90 - max. 3.000,00 €/1 osoba,
spolu najviac 9.000,00 €
poistenie nevydarenej dovolenky hospitalizácia počas doby dlhšej ako 3 dni v čase trvania zájazdu 20,00 €/deň hospitalizácie poistenému
10,00 €/ deň hospitalizácie spoluprihlásenej osobe
poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu cestovné náklady na dopravenie do vlasti 450,00 €/osoba
spolu max. 2.000,00 €
poistenie doprovodu cestovné náklady sprevádzajúcej osobe pre dieťa do 15 rokov 1.500,00 €
poistenie predčasného návratu a nevyčerpaných služieb cestovné náklady a nevyčerpané služby pri predčasnom návrate zo zájazdu 350,00 €/osoba,
spolu max. 1.400,00 €
700,00 €/osoba,
spolu max. 2.800,00 €
poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného náklady na cestu (do aj zo zahraničia)
náklady na ubytovanie (max. 10 nocí)
500,00 €
350,00 €
poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa náklady na cestu blízkej osobe zo zahraničia
náklady na cestu zo zahraničia (2 osoby)
náklady na ubytovanie blízkej osoby (max. 10 nocí)
250,00 €
500,00 €
750,00 €
poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla cestovné náklady, resp. ubytovanie v mieste opravy 250,00 €/osoba
poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku pri ceste zo zahraničia 4,00 €/hodina,
max. 40,00 €/osoba
poistenie oneskoreného nástupu na zájazd odškodné za nečerpané služby 100,00 €/osoba,
spolu max. 350,00 €

 

Bližšie informácie ohľadom komplexného cestovného poistenia UNION poisťovňa, a.s., Bratislava (najmä rozsah a výšku poistného krytia, práva a povinnosti zmluvných strán) si môžete prezrieť na webovej stránke poisťovne www.union.sk alebo ich získate priamo v našej cestovnej kancelárii.

Cena komplexného cestovného poistenia je 3,50 - € /osoba/deň (52,50- € /15 dní).

Naša centovná kancelária je poistená proti úpadku:

glfinal